• تعیین دانسیته آنتی ژن، گیرنده یا لیگاند (مانند آزمون اتصال و آزمون اتصال رقابتی)
  • ایمنوژنیسیتی مبتنی بر سلول
  • بیان درون سلولی پروتئین
  • فعالیت آنزیمی
  • آپوپتوز/زنده مانی
  • آنالیز چرخه سلولی
  • تغییر در pH، میزان کلسیم و گلوتاتیون درون سلولی
  • تست زیستی گزارشگر اختصاصی هدف

This post is also available in: English