• انواع PCR
 • Reverse Transcriptase PCR
 • Real Time PCR
 • ژل داک
 • الکتروفورز افقی
 • الکتروفورز عمودی
 • تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش NanoDrop
 • اسپکتروفتومتر (اسکن از ناحیه طول موج حدود ۲۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر)
 • سنتز cDNA
 • کلونینگ ژن در وکتور درخواستی
 • استخراج DNA و RNA از انواع نمونه های زیستی
 • استخراج پلاسمید
 • فیلوژنی مولکولی DNA Barcoding با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی CO1
 • تعیین توالی DNA و RNA
 • آنالیز نتایج حاصل از توالی یابی
 • بررسی بیان کمی ژن ها (relative & absolute) با Real-Time PCR و آنالیز داده های آن
 • آنالیز ساختاری توالی اسید آمینه ای
 • پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین
 • خدمات High Resolution Melting (HRM)
 • بررسی متیلاسیون در ژنوم بر اساس روش بیسولفیت

This post is also available in: English