• شناسایی پروتئین/لیپید/کربوهیدرات/متابولیت/مولکول های کوچک
 • کمی سنجی توسط نشان دار سازی/کمی سنجی بدون نشان دار سازی
 • تعیین توالی انتهای N و C
 • کمی سنجی هدفمند
 • تعیین جرم تام/آنالیز مولکول کامل
 • آنالیز گلیکوزیلاسیون
 • آنالیز تغییرات پس از ترجمه
 • آنالیز ساختاری HDX-MS
 • تعیین نقشه اپی توپ/طیف سنجی جرمی
 • مقایسه و مشخصه یابی بیوسیمسلارها و نمونه های اصلی
 • مطالعات پایداری
 • مشخصه یابی نمونه مرجع/استاندارد
 • تعیین هویت ارگانیسم ها
 • مطالعات بالینی و تحقیق و توسعه در زمینه داروهای بیوتکنولوژی
 • آنالیز نتایج با نرم افزارهای مختلف

This post is also available in: English