• تهیه عکس های میکروسکوپی از نمونه های سلولی توسط میکروسکوپ فلورسنت
 • تهیه عکس های میکروسکوپی از نمونه های سلولی توسط میکروسکوپ اینورت
 • بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی توسط آزمون MTT و XTT
 • بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون میکرونوکلئوس
 • بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون Chromosomal Aberration
 • بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون Commet Assay
 • پکیج ویروس و تیتراسیون
 • ترنسفکشن سلول ها با DNA و RNA
 • ترنسداکشن
 • آزمون اسکراچ
 • تست مهاجرت
 • فلوسایتومتری
 • کشت، تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلولی
 • شمارش سلولی
 • بررسی زنده مانی
 • کشت سلول بنیادی اولیه و بررسی تمایز آنها
 • نامیرا سازی سلول ها
 • تولید رده های سلولی iPS
 • بررسی مشخصات رشد سلول
 • آزمون اتصال بر اساس سلول
 • آزمون اتصال بر اساس الایزا
 • بیواسی و تعیین میزان فعالیت mab بر اساس آزمون های سلولی
 • بیواسی و تعیین میزان فعالیت محصولات و داروهای بیوتکنولوژی
 • تیمار سلول ها با انواع داروها عصاره های گیاهی، پپتیدها و نانومواد
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش رنگ آمیزی DNA
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش کشت اختصاصی مستقیم مایکوپلاسما
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش تشخیص مولکولی PCR
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش تشخیص مولکولی (Real-time PCR)
 • تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده های سلولی با روش کشت
 • آزمایش های تشخیص کیفی ویروس/باکتری در نمونه های کشت با روش Real time-PCR

This post is also available in: English