• بیوبردن
  • استریلیتی
  • تست اندوتوکسین
  • سیتوتوکسیسیتی
  • مایکوپلاسما
  • اسپیروپلاسما
  • مایکوباکتریوم
  • مطالعات معتبرسازی حذف مایکوپلاسما
  • مطالعات معتبرسازی حذف/غیرفعال سازی ویروسی
  • بقایای پروتئین سلول میزبان
  • بقایای DNA سلول میزبان