• تست های in vivo تولید آنتی بادی در موش، همستر و رت
  • تشخیص in vivo ویروس ها
  • تشخیص in vitro ویروس ها طی دو بازه زمانی ۱۴ و ۲۸ روزه
  • تشخیص ویروس های گاوی و خوکی توسط روش qPCR
  • آزمون های تشخیص رتروویروس ها
  • تشخیص آلودگی ویروسی توسط qPCR اختصاصی ویروس ها
  • طراحی آزمون های تشخیص آلودگی ویروسی بر اساس نیاز مشتری